Kontrollutvalget Hattfjelldal kommune

Medlemmer (2019-2023):      

Linda Brennbakk (leder)
Louise Fontain (nestleder)
Anders Granmo
Steffen Braaten
Pål Grøvnes


Saksdokumenter 2023:

– Møte 13.02.2023:     Saksdokumenter        Protokollen
– Møte 08.05.2023:     Saksdokumenter        Protokollen
.     dok. til KU-sak 010/23:     Årsregnskap 2022, Hattfjelldal kommune
.     dok. til KU-sak 010/23:     Årsmelding 2022, Hattfjelldal kommune
– Møte 11.09.2023:     (møtet flyttes til den 21.09.2023)
– Møte 21.09.2023:     Saksdokumenter          Protokollen
– Møte 13.11.2023:

Saksdokumenter 2022:

– Møte 21.02.2022 (avlyst)
– Møte 02.05.2022:     Saksdokumenter          Protokollen
.     dok. til sak 004/22:     – Årsregnskap 2021 – Hattfjelldal kommune
.                                              – Årsmelding 2021 – Hattfjelldal kommune
– Møte 05.09.2022:    Saksdokumenter          Protokoll
.     dok. til sak 013/22:    Forvaltningsrevisjonsrapporten “Rus og psykisk helse”
– Møte 07.11.2022:     Møtet er flyttet til den 21.11.2022
– Møte 21.11.2022:      Saksdokumenter          Protokoll
.     Dok. til sak 019/22:     Utredning av et fremtidsrettet KU-sekretariat

Saksdokumenter 2021:

– Møte 22.02.2021:     Saksdokumenter          Protokollen
– Møte 29.04.2021:     Saksdokumenter          Protokollen
.     – Dok. til sak 12/21:     – Årsregnskap 2020 (Hattfjelldal kommune)
.                                              – Årsberetning 2020 (Hattfjelldal kommune)
– Møte 06.09.2021:     Saksdokumenter          Protokollen
– Møte 08.11.2021:      Saksdokumenter          Protokollen

Nyttige dokumenter i KUs arbeid:

HA, Risiko- og vesentlighetsvurdering (pr. juni 2020)
HA, Plan for forvaltningsrevisjon (2020-2024)
HA, Plan for eierskapskontroll (2020-2024)

Rapporter (FR=forv.revisjon, SK=selskapskontroll):

– 2022, FR, Rus og psykisk helse
– 2019, FR, Kvalitet i eldreomsorgen – kompetanse, kvalitet og ernæring.
– 2017, FR, Sykefravær
– 2016, FR, Grunnskoleopplæring voksne
– 2011, FR, Vederlag for PRO-tjenester
– 2009, FR, SHMIL IKS (unnt.off. – p.t. ikke linket)
– 2009, FR, Gjennomføring/rapportering av politiske vedtak
– 2008, SK, Helgelandskraft AS
– 2007, SK, SHMIL IKS