Kontrollutvalgene

Kontrollutvalget utfører en rekke lovpålagte oppgaver knyttet til kontrollarbeidet i kommunen.

Figuren nedenfor viser et forenklet bilde av hovedoppgavene: