Fellessamlinger

Fra og med 2006 har Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat arrangert “Fellessamlinger” for kontrollaktørene i de 6 samarbeidende kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Nesna, Rana og Vefsn. “Fellessamlingene” er å anse som regionale fag-konferanser.

Hovedhensikten med “Fellessamlingen” er å skape et forum der aktørene i kommunens egenkontroll – på en uformell basis – kan få faglige oppdateringer, utveksle synspunkter og lære bedre å kjenne hverandres roller, oppgaver og utfordringer i kontrollen av den kommunale forvaltningen.

Innholdet i “Fellessamlingene” fra og med 2012 presenteres nedenfor:

Fellessamlingen 16.01.2020:

– Invitasjon/program
– Innledning
v/Odd Langvatn, styreleder Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat
– Rollene til aktørene i kommunens egenkontroll
v/Knut Soleglad, sekretær, Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat
– Kontrollutvalgets arbeidsform, noen erfaringer/innspill
v/Torbørn Berglann, daglig leder, KonSek Trøndelag IKS
– Utfordringer ved innkjøp – forberedelse, kontraktsoppfølging m.v.
v/Ewa Rosting Enge, innkjøpsleder, Vefsn kommune
v/Joakim Haugen Finsås, innkjøpsrådgiver, Vefsn kommune
– Kommunestyret og kontrollutvalget – noen erfaringer
v/Geir Waage, ordfører, Rana kommune
– Kommunedirektøren og kontrollutvalget – noen erfaringer
v/Robert Pettersen, rådmann, Rana kommune
– Utfordringer i helse/omsorg – kompetanse, kapasitet, fremtidien m.v.
v/John-Arvid Heggen, kommunalsjef helse/omsorg, Vefsn kommune
– Hvor er det risiko – og hva er vesentlig – i den kommunale forvaltningen
v/Knut Soleglad, sekretær, Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Fellessamlingen 05.10.2018:

– Invitasjon/program
– Div. oppdateringer og oppfriskning vedr. kommunens egenkontroll
v/Knut Soleglad, sekretær, Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretær
– Kriminalitet i næringslivet. Hva gjør politiet?
v/Håvard Fjærli, næringslivskontakt, Nordland Politidistrikt
– Etiske problemstillinger i “gråsone-saker”
v/Bjørnar Skjæran, kontrollutvalgsleder i Lurøy og fylkespolitiker
– Innkjøp/anskaffelser, med fokus på viktige faser som planlegging og kontraktsoppfølging
v/Ewa Rosting Enge, innkjøpsleder i Vefsn kommune
– Refleksjoner rundt KUs arbeid/ansvar, bl.a. “fra bygdesladder til kontroll”
v/Gunnhild Forsland, kontrollutvalgsleder, Nesna kommune
v/Tone Larsen, rådmann, Grane kommune
v/Christine Trones, ordfører, Hemnes kommune

Fellessamlingen 18.09.2017:

– Invitasjon/program
– Saker/temaer som kontrollutvalg i Norge er opptatt av
v/Knut Soleglad, sekretær Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat
– Gjennomgang av forslaget til ny kommunelov – hva blir nytt?
v/Gislaug Øygarden, Kommuneadvokat Rana kommune
– Hvordan bruke KOSTRA-tall i styring og kontroll av kommunen?
v/Helge Holthe, seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fellessamlingen 26.09.2016:

– Invitasjon/program.
– Noen oppdateringer vedr. kontrollutvalgsarbeidet, samt kontrollutvalgets rolle
v/Knut Soleglad, sekretær Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat
– Arbeidet med kommunens internkontroll – et innblikk
v/Tone Larsen, rådmann Grane kommune
– Kontrollutvalget – viktig for tilliten til kommunal forvaltning
v/Per Olav Nilsen, direktør Trondheim Kommunerevisjon og styreleder i NKRF.
– En evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat.
Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres?
v/Gunnar Husabø, senior manager Deloitte AS

Fellessamlingen 12.01.2015:

– Invitasjon
– Program
– Innledning v/Knut Soleglad, Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat
– En stadig strammere kommuneøkonomi v/Kjell Joar Petersen-Øverleir, ordfører Hemnes
– En stadig strammere kommuneøkonomi v/Geir Sakariassen, rådmann Nesna
– Kontrollaktørenes ansvar, oppgaver, samspill og roller v/Birte Bjørkelo, director Deloitte AS
– Innblikk i saksbehandlingsregler i kommunale organer v/Gislaug Øygarden, kommuneadvokat Rana

Fellessamlingen 10.01.2014:

– Invitasjon og program
– Innledning/orienteringer v/styreleder Otto Jonny Derås og sekretariatsleder Knut Soleglad
– Etikk og antikorrupsjon v/spesialrådgiver KS, Lise Spikkeland
– Internkontrollprosjektet i Rana kommune v/økonomisjef i Rana kommune, Linda Løvaas

Fellessamlingen 07.01.2013:

– Invitasjon og program
– Innledning/orienteringer v/styreleder Otto Jonny Derås og sekretariatsleder Knut Soleglad.
– Samhandlingsreformen (programmets del 1 og del 4) v/økonomisjef Rana kommune Linda Løvås.
– Samhandlingsreformen (programmets del 2) v/kommunalsjef Vefsn kommune John-Arvid Heggen.
– Samhandlingsreformen (programmets del 3) v/folkehelserådgiver Rana kommune Gro Sæten.

Fellessamlingen 05.01.2012:

– Invitasjon og program
– Velkommen/innledning v/styreleder Otto Jonny Derås og sekretariatsleder Knut Soleglad.
– Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll v/revisjonsdirektør Aksel Sivertsen.
– Regnskapsrevisjon v/kommunerevisor Aillin Flynn Jensen.
– Arbeidsgiverrollen – folkevalgte og linjeledelse v/personalsjef Rana kommune Siv Westvik.
– Habilitetsreglene – en oversikt v/kommuneadvokat Rana kommune Gislaug Øygarden.