Kontrollutvalget Vefsn kommune

Medlemmer (2019-2023):

Odd Langvatn (leder)
Geir Myrflott (nestleder)
Ingelin Langseth
Hallvor Tverå
Eirin Horrigmoe


Saksdokumenter 2023:

– Møte 10.02.2023:     Saksdokumenter        Protokollen
.     Dok. til KU-sak 006/23: Beredskapsplan for Vefsn kommune
– Møte 17.03.2023:     Saksdokumenter (møtet ble avlyst)  Protokollen
– Møte 05.05.2023:     Saksdokumenter        Protokollen
.     dok. til sak 014/23:     Vefsn kommune, Årsregnskap,-beretning 2022
.     dok. til sak 015/23:     MoN KF, Årsregnskap,-beretning 2022
.     dok. til sak 016/23:     Mosjøen Havn KF, Årsregnskap,-beretning 2022
– Møte 08.09.2023:     Saksdokumenter        Protokollen
– Møte 17.11.2023:

Saksdokumenter 2022:

– Møte 04.02.2022:     Saksdokumenter         Protokollen
– Møte 18.03.2022:     Saksdokumenter          Protokollen
– Møte 06.05.2022:     Saksdokumenter          Protokollen
.     dok. til sak 020/22:     Årsregnskap og årsberetning 2021, Vefsn kommune
.     dok. til sak 021/22:     Årsregnskap og årsberetning 2021, MoN KF
.     dok. til sak 022/22:     Årsregnskap og årsberetning 2021, Mosjøen Havn KF
– Møte 02.09.2022:    Saksdokumenter          Protokoll
– Møte 18.11.2022:      Saksdokumenter          Protokollen
– Møte 28.11.2022:     Saksdokumenter           Protokollen

Saksdokumenter 2021:

– Møte 05.02.2021:     Saksdokumenter          Protokollen
– Møte 19.03.2021:     Saksdokumenter           Protokollen
– Møte 07.05.2021:     Saksdokumenter          Protokollen
.     – dok. til sak 017/21:    VE, Regnskap 2020, Vefsn K.
.                                              VE, Konsolidert regnskap 2020, Vefsn k.
.                                              VE, Årsberetning 2020, Vefsn k.
.    – dok. til sak 019/21:     VE, Regnskap 2020, MoN
.                                              VE, Årsberetning 2020, MoN
.    – dok. til sak 020/21:    VE, Regnskap 2020, Havna
.                                              VE, Årsberetning 2020, Mosj. Havn
.    – dok. til sak 023/21:    Saksdokumenter
– Møte 03.09.2021:    Saksdokumenter         Protokollen
.    – dok. til sak 029/21:    FR-rapport, Helgeland Industrier AS
– Møte 19.11.2021:      Saksdokumenter          Protokollen

Nyttige dokumenter for KUs arbeid:

VE, Risiko-vesentlighetsvurdering (pr. april 2020)
VE, Plan for forvaltningsrevisjon (2020-2024)
VE, Plan for eierskapskontroll (2020-2024)

Rapporter (FR=forv.revisjon, SK=selskapskontroll, EK=eierskapskontroll):

– 2023, FR, Skjenkekontroll
– 2022, FR, Søndre Helgeland Miljøverk IKS
– 2021, FR, Helgeland Industrier AS
– 2020, EK, Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL ) og Helgeland Industrier AS (HIAS)
– 2019, FR, Boligtildeling
– 2018, FR, Grunnskoleopplæring – kompetanse og tidlig innsats
– 2017, SK, Generell eierstyring
– 2017, FR, Personalforvaltning – ansettelser
– 2017, FR, Personalforvaltning – sykefravær (omfang og forebygging)
– 2016, FR, Barneverntjenesten
– 2013, FR, MoN KF
– 2010, FR, Barnevern
– 2009, FR, Husleie m.v. vedr. utleie til bostedsløse
– 2009, FR, Gjennomføring av politiske vedtak
– 2009, FR, SHMIL IKS (unnt. off. – p.t. ikke linket)
– 2008, SK, Helgelandskraft AS
– 2007, FR, Gjennomføring av politiske vedtak
– 2007, SK, SHMIL IKS
– 2006, FR, Før/etter omorg. av oms.distr. nord/sør (p.t. ikke elektr.)
– 2006, FR, Beregning av feiegebyr (p.t. ikke elektr.)