Kontrollutvalget Vefsn kommune

Medlemmer (2019-2023):

Odd Langvatn (leder)
Geir Myrflott (nestleder)
Ingelin Langseth
Hallvor Tverå
Eirin Horrigmoe


Saksdokumenter 2021:

– Møte 05.02.2021:     Saksdokumenter          Protokollen

Saksdokumenter 2020:

– Møte 31.01.2020: Dokumentene Protokoll
– Møte 06.03.2020: Dokumentene Protokoll
– Møte 30.04.2020: Dokumentene Protokoll
– Dok. til sak 019/20: Årsr./-beretn. 2019, Vefsn kommune
– Dok. til sak 020/20: Årsr./-beretn. 2019, MoN KF
– Dok. til sak 021/20: Årsr./-beretn. 2019, Mosjøen Havn KF
– Dok. til sak 022/20: Risiko-/vesentlighetsvurderingne
– Møte 04.09.2020: Dokumentene
– Kommunens eierskapsmelding 2017
– kommunens eierskapsmelding 2020
– Møte 27.11.2020:

Rapporter (FR=forv.revisjon, SK=selskapskontroll, EK=eierskapskontroll):

– 2020, EK, Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL ) og Helgeland Industrier AS (HIAS)
– 2019, FR, Boligtildeling
– 2018, FR, Grunnskoleopplæring – kompetanse og tidlig innsats
– 2017, SK, Generell eierstyring
– 2017, FR, Personalforvaltning – ansettelser
– 2017, FR, Personalforvaltning – sykefravær (omfang og forebygging)
– 2016, FR, Barneverntjenesten
– 2013, FR, MoN KF
– 2010, FR, Barnevern
– 2009, FR, Husleie m.v. vedr. utleie til bostedsløse
– 2009, FR, Gjennomføring av politiske vedtak
– 2009, FR, SHMIL IKS (unnt. off. – p.t. ikke linket)
– 2008, SK, Helgelandskraft AS
– 2007, FR, Gjennomføring av politiske vedtak
– 2007, SK, SHMIL IKS
– 2006, FR, Før/etter omorg. av oms.distr. nord/sør (p.t. ikke elektr.)
– 2006, FR, Beregning av feiegebyr (p.t. ikke elektr.)