Kontrollutvalget Rana kommune

Medlemmer (2019-2023):

Martin Bråteng (leder)
Atle Hiller (nestleder)
Ingrid Johannessen (Maja Eline Røssvoll t.o.m. 07.09.2021)
Kjell Mjelle
Unni Johanne Andersen (Anne Lise Solberg t.o.m. 10.05.2021)


Saksdokumenter 2021:

– Møte 29.01.2021:     Saksdokumenter          Protokoll
– Møte 26.03.2021:     Saksdokumenter          Protokoll
– Møte 20.05.2021:     Saksdokumenter          Protokoll
.     ettersendt sak 025/21: KU-sak 025/21, Oppf. av KST-vedtak 43/19 (selskapskontroll av HAF IKS)
.     dok. til sak 019/21:       Årsberetning og årsregnskap 2020, Rana kommune
.     dok. til sak 020/21:      Årsregnskap 2020 Mo i Rana Havn KF
.                                               Årsmelding 2020 Mo i Rana Havn KF
.     dok. til sak 022/21:      Forvaltningsrevisjonsrapporten “Barneverntjenesten”
.     dok. til sak 026/21:      (ettersendt svar fra administrasjonen)
– Møte 27.08.2021:     Saksdokumenter          Protokoll
– Møte 22.10.2021:     Saksdokumenter          Protokoll
– Møte 03.12.2021:     Saksdokumenter          Protokoll

Nyttige dokumenter i KUs arbeid:

Risiko- og vesentlighetsvurdering (grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll)

Rapporter fra forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll:

2021:  FR-rapp., Barneverntjenesten
2020: FR-rapp., Investeringsprosjekt
2019:  SK-rapp., Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF)
2019: FR-rapp., Pleie og omsorg
2018: FR-rapp., Tilpasset opplæring og tidlig innsats
2017: FR-rapp., Virksomhetsstyring og internkontroll
2017: FR-rapp., Eierskapskontroll inkl. selskapskontroll av Stakobygget AS
2016: FR-rapp., Bydrift
2016: FR-rapp., Kommunal forvaltning av eiendom
2014: AH-rapp., Undersøkelse om utbyggingen av Stakobygget
2013: FR-rapp., Saksbehandlingsrutiner MTA
2012: FR-rapp., Innkjøpsrutiner og internkontroll
2012: FR-rapp., Helgeland Avfallsfordeling IKS
2012: FR-rapp., PR-utvalgets midlertidige vedtak
2011: FR-rapp., Avgiftsberegninger vann/avløp
2010: FR-rapp., Sykefravær
2008: FR-rapp., Elektronisk behandling av peronopplysninger
2008: EK-rapp., Helgelandskraft AS
2008: EK-rapp., Stakobygget AS
2008: GR-rapp., Terra-saken
2007: FR-rapp., Kvalitetsikring av hjemmetjenesten i Rana
2006: FR-rapp., Kommunens tilsyn m/helsevern i barnehager/skoler
2006: FR-rapp., Politiske vedtak (iverksetting, oppfølging, rapportering)
2006: FR-rapp., Vedr. enkeltvedtak om spesialundervisning