Kontrollutvalget Lurøy kommune

Medlemmer (2019-2023):

Carl Einar Isachsen (leder)
Stig Joar Krogli (nestleder)
Monica Kristiansen
Siw Moxness
Anders Marstrander


Saksdokumenter 2021:

– Møte 26.02.2021:     Dokumentene      Protokollen
– Møte 21.05.2021:     Dokumentene       Protokollen
.     dok. til sak 010/21:     Årsberetning og årsregnskap 2020, Lurøy kommune
– Møte 17.09.2021:     Dokumentene       Protokollen
.     dok. til sak 013/21:     Forslag til eierskapsmelding 2021
– Møte 26.11.2021:

 

Nyttige dokumenter i KUs arbeid:

Risiko-/vesentlighetsvurdering (pr. juni 2020)
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Rapporter:

– 2017, FR-rapport:  Selvkost
– 2017, FR-rapport:  Ansettelse av daglig leder i Bra-Pro Lurøy AS
– Vedlegg til rapport, stillingsannonse
– 2017, SK-rapport:  Bra-Pro Lurøy AS
– Vedlegg til rapport, anbefalinger fra KS
– Vedlegg til rapport, egenerklæringer