Kontrollutvalget Hemnes kommune

Medlemmer (2019-2023):

Tone Øvermo Brunn (leder)
Oddrun Angelsen Kyllingmo (nestleder)
Ørjan Martinussen
Monika Fagereng Kristoffersen
Otto Jonny Derås


Saksdokumenter 2021:

– Møte 12.02.2021:     Saksdokumenter          Protokollen
– Møte 09.04.2021:    Saksdokumenter         Protokollen
– Møte 28.05.2021:   Saksdokumenter          Protokollen
.     Dok til sak 025/21:  Årsregnskap_2020_Hemnes kommune
.                                          Årsmelding 2020, Hemnes kommune
– Møte 24.09.2021:   Saksdokumenter         Protokollen
– Møte 14.10.2021:     Saksdokumenter         Protokollen
– Møte 24.11.2021:     Saksdokumenter         Protokollen
.     Dok. til sak 061/21:  Handlingsplan mot mobbing Hemnes sentralskole
.     Dok. til sak 061/21:  Handlingsplan mot mobbing Korgen sentralskole

Nyttige dokumenter i KUs arbeid:

Risiko- og vesentlighetsvurdering (pr. mai 2020)
Plan for forvaltningsrevisjon (2020-2024)
Plan for eierskapskontroll (2020-2024)

Rapporter:

– 2020, FR-rapport: Elevenes psykososiale miljø
– 2019, FR-rapport: Oppfølging av politiske vedtak
– 2017, FR-rapport: Barnevern
– 2016, FR-rapport: Ressursbruki pleie- og omsorgssektoren
– 2014, FR-rapport, saksbehandling innen sosial/NAV
– 2012, FR-rapport, Gildetomta
– 2010, FR-rapport, Sykoms
– 2008, FR-rapport, økonomistyring innen omsorgstjeneste
– 2008, SK-rapport, Hasvo AS
– 2007, SK-rapport, HAF IKS