Kontrollutvalget Hattfjelldal kommune

Medlemmer (2019-2023):      

Linda Brennbakk (leder)
Louise Fontain (nestleder)
Anders Granmo
Steffen Braaten
Pål Grøvnes


Saksdokumenter 2021:

– Møte 22.02.2021:     Saksdokumenter          Protokollen
– Møte 29.04.2021:     Saksdokumenter          Protokollen
.     – Dok. til sak 12/21:     – Årsregnskap 2020 (Hattfjelldal kommune)
.                                              – Årsberetning 2020 (Hattfjelldal kommune)
– Møte 06.09.2021:     Saksdokumenter          Protokollen
– Møte 08.11.2021:

Nyttige dokumenter i KUs arbeid:

HA, Risiko- og vesentlighetsvurdering (pr. juni 2020)
HA, Plan for forvaltningsrevisjon (2020-2024)
HA, Plan for eierskapskontroll (2020-2024)

Rapporter (FR=forv.revisjon, SK=selskapskontroll):

– 2019, FR, Kvalitet i eldreomsorgen – kompetanse, kvalitet og ernæring.
– 2017, FR, Sykefravær
– 2016, FR, Grunnskoleopplæring voksne
– 2011, FR, Vederlag for PRO-tjenester
– 2009, FR, SHMIL IKS (unnt.off. – p.t. ikke linket)
– 2009, FR, Gjennomføring/rapportering av politiske vedtak
– 2008, SK, Helgelandskraft AS
– 2007, SK, SHMIL IKS